Perbedaan Dosa Besar dan Dosa Kecil, Begini Penjelasannya

Sebagaimana yang sudah diketahui, Allah Swt. telah menciptakan surga dan neraka sebagai tempat tinggal yang abadi setelah kehidupan dunia. Surga adalah tempat bagi mereka yang selama di dunia senantiasa taat dan beribadah kepada-Nya. Adapun neraka, ia adalah tempat kembali bagi orang yang gemar menumpuk dosa dengan banyak bermaksiat kepada-nya.

Berbicara soal dosa, beberapa ulama sepakat membagi dosa menjadi dua bagian. Ada dosa besar dan dosa kecil. Timbul pertanyaan, apa sih perbedaan dan kriteria dari dosa besar dan dosa kecil tersebut? Ingin tahu jawabannya? Simak ulasan Pesantren Terbaik berikut ini.

Perbedaan Dosa Besar dan Dosa Kecil

Definisi Dosa Besar dan Dosa Kecil

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai topik dosa ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dosa besar dan dosa kecil itu sendiri. Para ulama banyak yang coba mendefinisikan keduanya. Misalnya adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata:

Dosa besar ialah segala dosa yang di dalamnya terdapat kedhaliman antara dirinya dan orang lain. Sedangkan dosa kecil ialah yang di dalamnya ada kedhaliman antara dirinya dan Allah, sebab Allah Maha Murah hati dan pasti mengampuni. Dosa besar ada yang diampuni dan tidak diampuni, yang tidak diampuni berupa syirik (menyekutukan Allah), sedangkan yang bisa diampuni adalah selainnya.

Dari ungkapan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dosa besar itu banyak kaitannya dengan aktivitas muamalah kepada sesama manusia. Adapun dosa kecil biasanya adalah yang berkaitan dengan kelalaian seorang hamba terhadap Allah.

Perbedaan dari Segi Dalil

Selanjutnya adalah perbedaan dosa besar dan dosa kecil juga dapat dilihat dari dalil pelarangan keharaman sebuah perbuatan. Jika di dalam dalil tersebut ada larangan beserta ancamannya, maka dosa tersebut termasuk dosa besar. Adapun jika hanya ada larangan tanpa ancaman, maka dosa tersebut termasuk dosa kecil.

Contoh dalil dosa besar adalah larangan memakan harta riba. Rasulullah SAW bersabda:

“Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.” (HR. Al Hakim).

Adapun contoh dalil dosa kecil adalah larangan minum sambil berdiri. Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan.” (HR Muslim)

Perbedaan dari Segi Ampunan

Kemudian, dosa kecil yang diperbuat manusia umumnya akan langsung Allah ampuni dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Hal ini berdasarkan sabda Rasullah SAW yang artinya: “Antara shalat yang lima waktu, antara jumat yang satu dan jumat berikutnya, antara Ramadhan yang satu dan Ramadhan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar.” (HR Muslim)

Ada juga pendapat lain dari para ulama yang menyebutkan bahwa semua dosa itu sama. Hal ini karena mau bagaimanapun semua dosa di sisi Allah akan menjadikan pelakunya mendapatkan kerugian. Selain itu jikapun ada dosa kecil, maka dosa tersebut dapat menjadi besar. Sebab, dosa kecil yang dilakukan terus menerus dan diremehkan akan menjadi dosa besar.

Kriteria Dosa Besar

Lantas seperti apakah sih kriteria atau syarat sebuah dosa itu dikatakan dosa besar? Di bagian ini kami akan fokus kepada dosa besar saja. Artinya, jika sebuah dosa tidak memenuhi kriteria disini, maka barangkali dosa tersebut merupakan dosa kecil.

1. Memiliki Hukuman Tersendiri di Dunia (Hudud)

Contohnya adalah perbuatan zina. Hal ini karena para pelakunya harus menerima hukuman cambuk atau rajam di dunia. Sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya:

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (TQS An Nur: 2)

2. Pelakunya Diancam Dengan Penafian Keimanan

Maksudnya adalah dalil larangan perbuatan tersebut mengandung ancaman tidak dianggap beriman oleh Rasulullah. Bisa juga dengan ancaman dari Rasulullah berupa kalimat “bukan golongan kami”. Contohnya adalah larangan untuk mencintai seseorang melebihi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya: “Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai diriku (Rasulullah SAW) lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia.” (HR Bukhari)

Contoh lainnya adalah larangan fanatisme golongan. Rasulullah SAW bersabda: “Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang atas ashobiyah (fanatik golongan), dan juga bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru ashobiyah, dan bukan pula termasuk golongan kami orang yang mati atas ashobiyah.” (HR Abu Daud)

3. Pelakunya Diancam dengan Ancaman Neraka

Setiap larangan melakukan perbuatan yang di dalamnya terdapat ancaman neraka atau gambaran yang buruk bagi pelakunya di kehidupan akhirat, maka hal itu termasuk dosa besar. Misalnya adalah dosa orang-orang yang murtad. Allah berfirman yang artinya:

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah: 217)

Atau hadits tentang gambaran pelaku riba di akhirat kelak. Dalam sebuah riwayat disebutkan: “Lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya hingga berdarah dan kembali seperti semula. Aku (Rasulullah) bertanya, apa ini? salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab, yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba”. (HR Al Bukhari)

4. Disebut Dosa Besar Secara Langsung Dalam Nash Syara

Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apa saja itu? Rasulullah menjawab, ‘syirik terhadap Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, kabur ketika peperangan, menuduh wanita baik-baik berzina’” (HR. Bukhari)

Sikap yang Harus Dilakukan

Bagi seorang muslim yang baik, sejatinya mau sebesar atau sekecil apapun dosanya, maka semaksimal mungkin harus bisa dihindari. Meskipun kita tau bahwa manusia itu memang tempatnya dosa, tapi sebaiknya jangan sampai melakukan dosa dengan sengaja.

Seorang muslim jika telah selesai berbuat dosa, ada baiknya langsung beristighfar dan segera bertaubat kepada Allah. Hendaknya seorang muslim gemar melakukan evaluasi dan muhasabah atas dirinya. Hal ini guna menjadi bahan pelajaran diri agar dapat bergerak menjadi lebih baik.

So, kesimpulannya adalah bahwa seorang muslim harus betul-betul menahan diri semaksimal mungkin dari melakukan perbuatan dosa. Wallaahu A’lam

Baca juga:

9 Dosa Riba Dalam Islam, Ngeri Banget Lho…

Photo of author

Rifqi

Saya adalah orang yang hidup di lingkungan pesantren dan sangat mencintai suasana keagamaan di sana. Saya merasa sangat senang ketika mempelajari ilmu agama dan merasa bahwa itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup saya.